Viltfoder

Vildsvinsfoder Oscars blandning
består av majs, foderärtor och vete.
Säck: 25 kg 203;- st
5 säckar 900:-

 

Mångfaldsblandning - godkänd till träda och obrukade fältkanter
Det är en flerårig och uthållig viltblandning som tilltalar klövvilt, småvilt och insekter.
Den ger skydd och föda under större delen av året. Genom sitt innehåll av bådehöga och låga arter ger den ett brett användningsområde. Speciellt för dennablandning är att den innehåller många arter som ger rik variation för vilt och insekter.                                                                           2 %  Svartkämpar

  • 10 % Blålusern
  • 15 % Ängssvingel
  • 14 % Timotej
  • 15 % Engelskt rajgräs 
  • 7 %  Rödklöver 
  • 7 %  Vitklöver 
  • 16 % Rödsvingel
  • 10 % Honungsört
  • 4 %  Cikoria

VILTMÄSTARENS KLÖVVILT
Flerårig och uthållig blandning som genom sin mångfald tilltalar klövvilt, småvilt och insekter. Grödan ger skydd och föda under större delen av året. Viltmästarens Klövvilt har genom sitt innehåll av både ettåriga och fleråriga, höga och låga arter ett brett användningsområde och en rik variation för vilt och insekter.
10 % Blålusern
10 % Ängssvingel
10 % Timotej
10 % Eng. rajgräs
10 % Rödklöver
5 % Vitklöver
10 % Rödsvingel
10 % Honungsört
5 % Cikoria
5 % Blodklöver
5 % Persisk klöver
10 % Bovete
Åtgång: 15-20 kg/ha

VILTMÄSTARENS GLÄNTA
En flerårig blandning av lågvuxna gräs kombinerat med blod- och vitklöver. Viltmästarens Glänta kräver minimal skötsel och kan användas på slänter, utmed skogsvägare, diken och hyggesfläckar. Blodklövern kompletterar vitklövern genom att ge rikligt med foder under insåningsåret och därefter ger vitklövern tillsammans med gräsen ett uppskattat bete.  Klövern uppskattas också av insekter.
75 % Rödsvingel
15 % Fårsvingel
5 % Blodklöver
5 % Vitklöver
Åtgång: 15-40 kg/ha

VILTMÄSTARENS FÄLTFÅGEL
En flerårig blandning som sås på våren. Den ger god fodertillgång och ett högväxande skydd med många olika blommande växter. Viltmästarens Fältfågel kan med fördel användas både som foder och skydd för en mängd viltarter. Innehåller blommande växter som i viss mån tillgodoser insekternas behov.
10 % Foderraps
5 % Cikoria
15 % Timotej
5 % Ww. rajgräs
10 % Ängssvingel
10 % Honungsört
5 % Vitklöver
5 % Vitsenap
10 % Rödklöver
5 % Blodklöver
5 % Persisk klöver
10 % Bovete
5 % Käringtand
Åtgång: 15-20 kg/ha

VILTMÄSTARENS INTENSIV
Ettårig blandning som ger en god fodertillgång och ett högväxande skydd. Viltmästarens Intensiv kan med fördel användas ensam som en foder- och skyddsgröda för en mängd vilt.

45 % Fodermärgkål
15 % Honungsört
15 % Vitsenap
5 %  Rödklöver
20 % Foderrapsng: 5-6 kg/ha

SF Kantzon
•  70 % Rödsvingel
• 30 % Engelskt rajgräs
Rek. utsädesmängd 15 - 20 kg/ha

Majs              

Säck: 18kg

Storsäck 600 Kg 

Majsmix
Krossad majs
Säck 20 Kg

Vete

Säck:18kg

Korn

Säck:15kg

Kornkross/Havrekross

Säck:22kg

Havre

Säck:15kg

Ärtor

Säck:18kg
 

Viltfoder

Säck:15kg

Gris Bas

Säck:15kg

Saltsten KNZ WILD

10kg

Melass

15 Kg dunk

Innehåll i de olika Viltblandningarna

Cikoria: Mycket smaklig med högt fodervärde. Flerårig. Trivs bäst påbördiga jordar.

Vitsenap: Snabb tillväxt och hög ogräskonkurrens. Ger skydd och frö som uppskattas av fasaner och rapphöns.

Honungsört: Snabbväxande, anspråkslös och god ogräskonkurrent. Dragväxt för pollinerande insekter.

Foderraps: Foderraps är en typ av höstraps som sås från vår fram till tidig höst. Den odlas mest i norra Sverige men går även bra i övriga delar av landet. Foderrapsen, som ger stora skördar och ärmycket proteinrik, och uppskattas av viltet. Kan med fördel ingå i blandning med t.ex. Vitsenap.

Majs: Majs är en av de viltåkergrödor som kräver mycket av både odlaren och jorden. Men en fördel är att man kan odla majs år efter år på samma yta. Välj en sort som mognar tidigt och har rikt bladverk för att viltet ska få nytta av de välmatade och näringsrika kolvarna och ett bra skydd.

Lucern: Lucern uppskattas mycket av klövvilt. Klarar mycket torra jordar tack vare sitt djupa rotsystem.

Vitklöver: Vitklöver betas gärna av hare och rådjur. Drar till sig mycket insekter för fältfågel. Härdigt och uthålligt.

Rödklöver: Bra dragningskraft på klövvilt och insekter. Ger bra skydd för småvilt.

Fodermärgkål: Magisk effekt på allt vilt. Ger foder direkt som grönmassa, delsindirekt genom alla insekter som trivs i kålväxter.

Rörflen: Rörflen är ett högväxande, vassliknande gräs som kan odlas i hela landet. Det är mycket tåligt och uthålligt, klarar till och med att stå under vatten i långa perioder. Kan med fördel användas somskyddsgröda utmed vattendrag eller i anslutning till någon foder-producerande viltåkergröda eller ingå som en del i en vallblandning för att öka skyddet.

West.Rajgräs: Westerwoldiskt rajgräs är väldigt omtyckt av hararna. Grönfoder- gräs som ger en mycket hög skörd.

Timotej: Timotej är smakligt och tål översvämning bra. Är det mest odlade gräset.

Laddningsbara batterier till foderspridare 6v 125kr och 12v 230 kr finns hemma